Disclaimer

Onder Leefstijlexperts wordt tevens verstaan partijen die namens het Leefstijlexperts aan deze website werken. Leefstijlexperts doet haar best om bezoekers van de site zo goed mogelijk te informeren, maar beoogt niet compleet of uitputtend te zijn.

De informatie die wordt aangeboden is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker maar bedoeld voor algemeen gebruik en kan dus niet worden gehanteerd als een vervanging voor persoonlijk advies.
Leefstijlexperts betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, onderhouden en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van bepaalde informatie.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leefstijlexperts informatie van onze website www.leefstijlexperts.nl op welke wijze dan ook te verspreiden. Leefstijlexperts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.
Het intellectuele eigendom van gebruikte applicaties ligt bij Leefstijlexperts, tenzij specifiek anders vermeld.
Leefstijlexperts kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of juist de onmogelijkheid van het gebruik van onze website www.leefstijlexperts.nl. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

Leefstijlexperts kan verder geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot website(s) van Leefstijlexperts kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur, indien dit voor Leefstijlexperts niet kenbaar kan zijn geweest.
Leefstijlexperts kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de website(s).

Leefstijlexperts is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of schade in verband met en/of voortvloeiend uit het raadplegen van haar internetsite en de op basis daarvan ondernomen activiteiten.
Deze site bevat bepaalde links naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere sites links gelegd naar deze site. Leefstijlexperts is niet verantwoordelijk voor de informatie die op bedoelde externe sites wordt gepresenteerd.

Voor bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid geldt dat deze niet van toepassing zijn, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
Het is Leefstijlexperts te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder onder meer deze disclaimer te wijzigen. Leefstijlexperts kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Leefstijlexperts is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

E-mail:
Berichten kunnen informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of een bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Leefstijlexperts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welk aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.